Directeur-bestuur

Directeur-bestuur

Vacature in het kort:

 • Plaats: Westland

 • Aantal uren: 40 uur

 • Plaatsing: 03-10-2018

 • Dienstverband: Fulltime

 • Opleidingsniveau: Universitair

 • Branche: Zorg / Welzijn

Functieomschrijving

Vitis Welzijn stimuleert en ondersteunt diverse doelgroepen te participeren in de samenleving, elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien. De stichting zou het vele werk niet kunnen realiseren zonder de inzet van de ruim 1.200 vrijwilligers. De raad van toezicht is op zoek naar een directeur-bestuurder.

Functie
De directeur-bestuurder is integraal eindverantwoordelijk en geeft dagelijks leiding aan de organisatie. Naast het strategische en financieel beleid bewaakt hij/zij de continuïteit en ontwikkeling van de gehele welzijnsorganisatie. Hierin is hij/zij verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden:

 • Het belang van de maatschappelijke doelstelling staat bij Vitis voorop: hij/zij weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere betrokkenen bij de onderneming af.
 • Het ontwikkelen en realiseren van het strategisch en financieel beleid: vertaalt strategische en financiële beleidsplannen van de organisatie naar concrete doelstellingen voor de verschillende beleidsdeelgebieden en faciliteert de realisatie ervan.
 • Het bevorderen van de ontwikkeling en bewaken van de continuïteit: Signaleert ontwikkelingen in de maatschappij en de welzijnssector, zoekt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en vertaalt deze naar mogelijke nieuwe dienstverlening en kansen voor de organisatie. Zoekt hierin de aansluiting bij de maatschappelijke doelen die de gemeente zich gesteld heeft. Vertaalt behoeften en wensen van de doelgroep naar voorstellen voor aanpassing van bestaande dienstverlening. Is initiatiefrijk en lobbyt in de gemeente, onderhoudt contacten en netwerken met samenwerkingspartners en het bedrijfsleven.
 • Geeft leiding aan de organisatie: stuurt de organisatie en beleidsgebieden aan op het terrein van personele, organisatorische en budgettaire aangelegenheden. Informeert de raad van toezicht over het gevoerde beleid, de voortgang en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Treedt op als bestuurder in de zin van de WOR en onderhoudt contacten met de vrijwilligersraad teneinde de tevredenheid onder medewerkers en vrijwilligers hierin te bevorderen.

Profiel
De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij snel kan aarden in de regio en organisatie om het belang van de Vitis te behartigen. Hierin zoeken we een nuchter en toegankelijk persoon die respect en gevoel heeft voor wat er leeft bij de doelgroep, zowel jong als oud, medewerkers en vrijwilligers en de belangrijkste externe stakeholders in deze regio. De gemeente Westland heeft hierin ambitieuze doelstellingen, waarbij Vitis een van de ketenpartners is om deze doelstellingen waar te maken, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van economische zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale verbondenheid. Als directeur-bestuurder heeft u gevoel voor (politieke) verhoudingen. De kandidaat die we zoeken snapt de complexiteit van het sociale domein en de bestuurlijke dynamiek die dit met zich meebrengt. De directeur-bestuurder weet hierin effectief te opereren. Vanuit visie weet u de stip op de horizon te plaatsen en medewerkers mee te nemen in de vertaling naar concrete dienstverlening en nieuwe mogelijkheden voor de organisatie. U beschikt over een stevige persoonlijkheid met een overtuigende presentatie. Verbinding maken, lobbyen en actief de netwerken hierin opzoeken zijn een tweede natuur. 

Planning

 • Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:
 • Gesprek met de selectiecommissie:1 november 2018 tussen 12.00-18.00 uur.
 • Gesprek met de adviescommissie:9 november 2018 tussen 14.00-17.00 uur.
 • Kennismakingsgesprek met overige leden Raad van Toezicht: week van 12 november (n.t.b.)
 • Een assessment center kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • Een referentieonderzoek vormt standaard onderdeel van deze procedure.

Wij vragen

Hierin zoeken we kandidaten met:

 • HBO+/Academisch werk -en denkniveau: een agogische, zorginhoudelijke of bedrijfskundige achtergrond, aangevuld met een managementopleiding.
 • Minimaal 5 jaar ervaring als manager op tactisch niveau binnen het sociale domein. De ideale kandidaat komt uit de sectoren van zorg, welzijn of gemeente.
 • Kennis van ondersteunende beleidsterreinen, zoals kwaliteit, ICT, facilitair ect.
 • Grondige kennis op het gebied van P&O en financiën.
 • In staat om strategische doelstellingen op lange termijn om te zetten naar tactisch-operationeel beleid.
 • Beschikt over een coachende stijl van leidinggeven waarin managers, medewerkers en vrijwilligers kunnen groeien in hun professionaliteit en vaardigheden.
 • Initiatief: ziet kansen en weet deze te vertalen naar nieuwe vormen van dienstverlening of het optimaliseren van bestaande dienstverlening.
 • Ervaring en inzicht in politieke en ambtelijke processen: neemt relevante sectorkennis mee vanuit wettelijke en subsidieregelingen.

Competenties:

 • Coachende/verbindende stijl van leidinggeven
 • Visionair en Inspirator
 • Betrouwbaar, optimistisch en betrokken
 • Netwerker, die vorm en inhoud geeft aan het belang van partnerschap
 • Feeling met stakeholdersmanagement en externe communicatie
 • Politieke sensitiviteit en beïnvloedend vermogen
 • (Maatschappelijk) ondernemerschap

Bedrijfsprofiel / Geboden wordt

De organisatie
Stichting Vitis Welzijn biedt diensten en ondersteunende activiteiten aan in de regio Westland en Hoek van Holland. De totale omzet van de organisatie is ruim € 4 miljoen en er werken ruim 70 medewerkers (48 fte). Met ruim 1200 vrijwilligers, betrokken medewerkers  en met goede contacten met de lokale professionele en vrijwilligersorganisaties is Vitis Welzijn dichtbij en weet buurten te activeren en mensen aan te zetten om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar. Daarmee levert Vitis een daadwerkelijke bijdrage aan het in stand houden en versterken van de sociale infrastructuur. Dat is de grote kracht. De organisatie wordt geleid door een directeur-bestuurder en drie managers, die tezamen het managementteam vormen. De raad van toezicht bestaat uit 6 leden die allen hun eigen expertise vertegenwoordigen binnen de raad.

Op dit moment wordt er een meerjarenbeleidsplan gemaakt, waarbij wordt ingezet op de verdere aanpassing en integratie van de verschillende diensten in de regio. Op die manier wil Vitis Welzijn haar klanten nog beter bedienen en de sterke positie in het maatschappelijk werkveld behouden. De samenwerking met ketenpartners in de regio is hierin van belang, zonder de regie over de eigen activiteiten te verliezen. Er zijn veel mogelijkheden en kansen om nieuwe dienstverlening te ontwikkelen voor bestaande opdrachtgevers. Het maatschappelijk ondernemerschap en oog hebben voor innovatie is een continue proces waarop Vitis inspeelt.

De ontwikkeling van management en medewerkers vormt hierin een belangrijke pijler: middels opleiding en training blijft de professionaliteit gewaarborgd en draagt bij aan de binding van medewerkers aan de organisatie. Een belangrijke groep binnen Vitis Welzijn bestaat uit de 1200 vrijwilligers; zij vormen het hart van de organisatie en zijn ook georganiseerd in de vrijwilligersraad. Deze raad geeft advies over zaken die vrijwilligers aangaan en behartigt de gemeenschappelijke belangen van vrijwilligers. De algehele tevredenheid van de vrijwilligers over Vitis is groot. De vrijwilligers vormen daarmee belangrijke ambassadeurs voor de organisatie. De gemeente Westland financiert het grootste gedeelte van de diensten die Vitis Welzijn aanbiedt. Een ander deel van het budget wordt gegenereerd uit eigen bijdragen van deelnemers, consumptie-opbrengsten en sponsoring. Tevens vinden er op kleinere schaal activiteiten plaats in de Rotterdamse deelgemeente Hoek van Holland.

De organisatie is financieel gezond en de medewerkers kennen een hoge mate van betrokkenheid en onderlinge collegialiteit. Er heerst een ontspannen sfeer van zorgzaamheid met een hoog arbeidsethos. De tevredenheid onder medewerkers is hoog. In Westland kennen mensen elkaar. Kenmerkend voor de regio is dat de mensen voor het werk heel werelds georiënteerd zijn, maar tegelijkertijd qua gemeenschapszin heel dorps en hecht zijn. De huidige directeur-bestuurder Sylvia Vollebregtheeft aangegeven begin 2019 met vervroegd pensioen te gaan. Dat is de reden voor het ontstaan van deze vacature.

Remuneratie
Het betreft een fulltime functie op basis van 36 uur die flexibel ingevuld kan worden. De inschaling geschiedt op basis van schaal 14 conform cao Welzijn.

Procedure
De Raad van Toezicht van Vitis Welzijn laat zich in deze search bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief profiel) te sturen aan vitis@vanderkruijs.com.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Michèle Polspoel of Miranda Baas op telefoonnummer: 020-7267270.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt. De ervaring leert dat gratis emailproviders zoals hotmail, gmail en icloud relatief vaak tot storingen in het emailverkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een foutmelding krijgt.

Bedrijfsprofiel

Vitis Welzijn

Vitis Welzijn
Verdilaan 88
2681KP Monster
Tel 020-7267270
http://www.vitiswelzijn.nl/site/nl

Meer info
Solliciteer direct Bewaar vacature

Al een account?

Login met jouw account en je hoeft je gegevens niet meer in te vullen:

Direct solliciteren

Upload CV pdf,doc,docx
Upload motivatie pdf,doc,docx
TIP: Sollicitaties met CV worden eerder behandeld