Gemeente Westland | Naaldwijk
Gemeente Westland | Naaldwijk
Naaldwijk
Parttime
Uren in overleg
Overig
09-11-2023
Overig

Functie

Bedrijfsinformatie

De gemeenteraad van Westland heeft sinds september 2023 een rekenkamer, 
bestaande uit een voorzitter en 2 leden. De raad is vertegenwoordigd in een klankbordgroep. De voorzitter en de leden worden door de raad van buiten de kring van zijn leden benoemd. De rekenkamer wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De rekenkamer ondersteunt de raad bij zijn controlerende taak en doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid conform zoals in de Gemeentewet is vastgelegd. De gemeenteraad van Westland is op zoek naar:
Een lid voor de rekenkamer m/v

Functieomschrijving

De leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de rekenkamer en voor het vaststellen van het onderzoeksprogramma. De leden worden geacht in staat te zijn een onderzoeksopzet te maken, de uitvoering van het onderzoek te begeleiden en de resultaten daarvan te presenteren. Verder zijn de leden verantwoordelijk voor een goede terugkoppeling aan de bij het onderzoek betrokken personen, organen en organisaties.

Wij
vragen

Kandidaten

In het bijzonder wordt gezocht naar belangstellenden die beschikken over (ruime) ervaring in het openbaar bestuur en met (de aansturing van) onderzoeken. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en oog voor de positie van de gemeenteraad in het lokale 
bestel wordt van belang geacht. Daarbij is de Rekenkamer bijzonder geïnteresseerd in kandidaten, die op termijn de voorzitter kunnen opvolgen.De kandidaten hebben affiniteit en ervaring met het doen van onderzoek en beschikken over bestuurlijk-strategisch inzicht en bestuurlijke sensitiviteit. Ervaring bij een gemeentelijke organisatie is wenselijk. Zij beschikken over financiële, juridische en/of 
bestuurskundige deskundigheid. De fi nanciële deskundigheid moet met name gericht zijn op de gemeentelijke fi nanciën. Daarnaast hebben zij een onafhankelijke en kritische instelling, zonder het teambelang uit het oog te verliezen. Verder beschikken 
de kandidaten over een analytisch en conceptueel denkvermogen en zijn ze maatschappelijk betrokken. De kandidaten vervullen geen functies die een onafhankelijke beoordeling van het door de gemeente Westland gevoerde bestuur in de weg staan. Bij voorkeur wonen de kandidaten in het Westland of naaste omgeving.

Wij
bieden

Tijdsbesteding en vergoeding

Het tijdsbeslag bedraagt naar verwachting 4 dagdelen per maand bij een benoemingsperiode van 6 jaar. De leden kunnen één keer worden herbenoemd voor een gelijke periode. De rekenkamer stelt zelf een rooster van aftreden op. Bij raadsverordening is 
vastgelegd dat een lid een maandvergoeding van € 553,80 ontvangt, welke jaarlijks wordt geïndexeerd met de CAO gemeentepersoneel. Vergaderingen van de rekenkamer vinden in principe ‘s-avonds plaats, al kunnen soms in het kader van een onderzoek ook afspraken overdag plaatsvinden.

Interesse

Contactinfo

Reageren kan door een brief waarin u uw belangstelling motiveert vóór 17 november 2023 te zenden aan Rekenkamer gemeente Westland, t.a.v. de secretaris K. de Weerdt, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk of door het zenden van een mail naar 
cldweerdt@gemeentewestland.nl.

Meer informatie over de rekenkamer vindt op u op:
gemeentewestland.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/rekenkamer-westland
Ook kunt u contact opnemen met Kees de Weerdt (secretaris, 06 46262648).Procedure en planning

De selectiegesprekken worden gehouden door een selectiecommissie, bestaande uit twee (raads)leden en de voorzitter van de rekenkamer. De selectiecommissie adviseert de raadscommissie Bestuur en Economie die de voordracht aan de raad opstelt. De raad benoemt op voordracht van de raadscommissie Bestuur en Economie.

Solliciteer direct