Monster
Oproepbasis, Vrijwilliger
In overleg
Overig
23-10-2019
Overig

Functie

Aanleiding

Doordat twee leden van de Raad van Advies en Toezicht (RVAT) Monsterse Reddingsbrigade terugtreden ontstaan er twee vacatures. Het betreft een vacature met het profi el ‘fi nanciën’ en een vacature met het profiel ‘commercieel’.

Algemeen

De RVAT bestaat uit drie leden, commercieel, fi nanciën en juridisch. De leden worden benoemd voor onbepaalde tijd, waarbij een rooster van aftreden voor de nodige continuïteit zorgt. De leden worden voorgedragen door het bestuur en verkozen door de algemene ledenvergadering. De RVAT stelt zelf zijn werkwijze vast. De RVAT heeft vijf taken, te weten:

 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van relevante verenigingsorganen bij beleidskeuzes en beleidsuitvoering
 • Bemiddeling bij crisissituaties
 • Fungeren als beroepscollege bij geschillen tussen bestuur en een individueel lid. De uitspraken van de RVAT zijn bindend
 • Kascontrole over het afgelopen boekjaar
 • Voorstellen doen aan het bestuur aangaande het financiële beleid

De raad vergadert idealiter drie keer per jaar; twee keer met het bestuur en een keer zonder het bestuur. Bij één van de vergaderingen met het bestuur wordt de kascontrole verricht. 

Wij
vragen

Profielschets

Kennis en ervaring:

 • Bij voorkeur een opleiding op het gebied van fi nanciën of in de commerciële wereld
 • Ruime ervaring in het bewuste vakgebied
 • (Politiek-) bestuurlijke affi niteit en oog voor besturings- en besluitvormingsprocessen

Competenties en drijfveren:

 • Analytisch vermogen: stellen van kritische vragen ten aanzien van inhoud en proces en kunnen doorvragen wanneer meer informatie nodig is om een goed oordeel te kunnen vellen
 • Oordeelsvorming: nuchter, met beide benen op de grond, feitelijke en inhoudelijke benadering van vraagstukken
 • Integer, betrouwbaar en de nodige zelfrefl ectie
 • Er plezier in hebben om als toezichthouder deel uit te maken van een organisatie die op een zeer dynamische en professionele wijze haar plek invult in een snel veranderende samenleving
 • Een echte teamspeler

Interesse

Interesse?
Stuur dan een e-mail met toelichting en je CV naar bestuur@rbmonster.nl. Goed te weten, het lidmaatschap van de RVAT Monsterse Reddingsbrigade is een onbezoldigde functie. De formele benoeming van de nieuwe toezichthouder zal plaatsvinden in de algemene ledenvergadering in november 2019. Daaraan voorafgaand vinden alle noodzakelijke, oriënterende en selectiegesprekken plaats. Art. 14 Statuten en Art. 17 Brigadewijzer bevatten de juridische basis voor het lidmaatschap. Beide artikelen zijn op verzoek beschikbaar. 

Solliciteer direct